قالب لوگو موشن تاسیساتی

شناسه قالب : 1269
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
8 ثانیه
معرفی قالب

برای تبلیغ کسب و کار و نام تجاری ساخت لوگوموشن یکی از بهترین راه هاست. قالب لوگوموشن تاسیساتی برای مقدمه فیلم ها، تبلیغات مهندسی، معماری، ساختمان سازی و موارد دیگر مناسب است. لوگو و متن های خود را جایگزین کنید و از ویدیو خروجی بگیرید در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری