استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 259
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

استوری خود را با این قالب استوری اینستاگرام در چند ثانیه ایجاد کنید.عکس خود را اضافه و متن را جایگزین کنید و از نتیجه کار لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری