لوگو موشن گلبرگ

شناسه قالب : 356
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
14 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن گلبرگ لوگوی خود  را به زیبایی نمایش دهید. کافیست لوگو و متن دلخواه را جایگزین کرده و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری