قالب پست معرفی محصول

شناسه قالب : 765
7 متن
3 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب پست اینستاگرام مخاطبین و مشتریان خود را افزایش دهید. این قالب برای معرفی چند محصول در یک پست بسیار مناسب است. مناسب برای فروشگاه ها و هر کسب وکاری که محصولی برای ارائه دارد. عکس ها و متن خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری