قالب پست ارائه محصول

شناسه قالب : 809
6 متن
3 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت پست اینستاگرام شما می توانید دنبال کنندگان خود را افزایش دهید.قالب پست اینستاگرام ارائه محصول برای معرفی محصولات و کالای مورد نظر شما بسیار مناسب است. تصاویر خود را جایگزین کنید و متن را تغییر دهید و ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری