قالب استوری محرم

شناسه قالب : 1016
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب استوری اینستاگرام، مناسبت های مختلف را به صورت ویژه تبریک یا تسلیت بگویید. تصویر مورد نظر خود را جایگزین و متن ها را ویرایش کنید و خروجی بگیرید و در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری