قالب استوری مرکز مشاوره

شناسه قالب : 1159
5 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری مرکز مشاوره قالب زیبا و جذابی  برای تبلیغات شما می باشد. این قالب برای انواع مراکز مشاوره خانواده، روانپزشک ،روانشناس ها و … مناسب است. با استفاده از این قالب استوری جذابی را برای مخاطببن خود بسازید و باعث افزایش دنبال کنندگان خود شوید. متن  دلخواه خود را جای گذاری کرده و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری