قالب استوری تبلیغ کسب و کار

شناسه قالب : 1859
7 متن
3 تصویر
0 ویدیو
14 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری تبلیغ کسب و کار

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها