قالب پست معرفی محصول

شناسه قالب : 1901
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب پست اینستاگرام، پست های زیبایی برای پیج اینستاگرام خود بسازید و مخاطبان و دنبال کنندگان خود را افزایش دهید. تصویر و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری