قالب پست انگیزشی

شناسه قالب : 2183
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب پست انگیزشی، اگر مربی هستید می توانید برای آموزش به شاگردان کلاس خود از این مدل قالب ها استفاده کنید، و در مجموع این ویدیو برای انتقال هرگونه متن و نکته خاص به دنبال کنندگان صفحه مجازی خود مناسب می باشد.کافیست متن و تصویر مد نظرتان را در این قالب جایگذاری کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری