قالب پست مدرسه

شناسه قالب : 2803
3 متن
3 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت این ویدیو مدرسه و مرکز آموزشی و خدمات خود را به صورت خاص به دیگران معرفی کنید و نام مدرسه خود را در ذهن ها ماندگار کنید. عکس و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری