قالب تبریک سال جدید

شناسه قالب : 452
2 متن
0 تصویر
0 ویدیو
16 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت این قالب سال جدید و عید نوروز را به صورت ویژه تبریک بگویید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری