قالب استوری ترحیم

شناسه قالب : 721
6 متن
2 تصویر
0 ویدیو
14 ثانیه
معرفی قالب
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها