استوری تبلیغات انتخاباتی

شناسه قالب : 837
9 متن
2 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

استوری تبلیغات انتخاباتی

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها